Algemene leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van Leverancier en op alle overeenkomsten die Leverancier sluit met een Afnemer. 1.2. Afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden gelden slechts, indien en voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Aanbod en aanvaarding

2.1. Alle offertes van Leverancier, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. 
2.2. Indien een offerte van Leverancier een vrijblijvend aanbod bevat en Afnemer deze offerte aanvaardt, heeft Leverancier het recht het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Levering

3.1. Levering vindt plaats “EXW (Ex Works)” als bedoeld in de ICC Incoterms 2010 van de Internationale Kamer van Koophandel. Dit betekent onder andere dat de producten voor rekening en risico van Afnemer zijn, vanaf het moment dat zij de fabriek of het pakhuis van Leverancier voor vervoer of verzending hebben verlaten. 
3.2. Het is Leverancier toegestaan de overeengekomen hoeveelheden in gedeelten te leveren. Elke deellevering wordt beschouwd als een afzonderlijke overeenkomst. 
3.3. De overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn. 
Bij niet tijdige levering dient Leverancier in gebreke te worden gesteld, waarbij Leverancier een redelijke termijn wordt gegeven alsnog de overeenkomst na te komen. Bij overschrijding van deze nadere termijn is Afnemer slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden ten aanzien van de nog niet geleverde hoeveelheden. 
3.4. Afnemer zal de producten afnemen binnen de overeengekomen termijn, nadat Leverancier hem heeft meegedeeld dat de producten gereed staan voor levering. Indien Afnemer de producten niet binnen de overeengekomen termijn afneemt, dan wel Afnemer nalatig is met het tijdig verstrekken van de nodige informatie voor vervoer of verzending van de producten, dan heeft Leverancier het recht om de producten op te slaan voor rekening en risico van Afnemer, onverminderd het recht van Leverancier om schadevergoeding te vorderen. 
3.5. Indien Leverancier heeft zorggedragen voor het vervoer of de verzending van de producten, wordt Leverancier geacht dat in naam en voor rekening en risico van Afnemer te hebben gedaan.

4. Betaling en (administratie)kosten

4.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en zal worden geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat het factuurbedrag op de rekening van Leverancier staat bijgeschreven. 
4.2. Indien de overeengekomen hoeveelheden in gedeelten worden geleverd, is Leverancier bevoegd in gedeelten te factureren. 
4.3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 
4.4. Leverancier kan 3% extra kosten aan Afnemer in rekening brengen. 
Indien Leverancier 3% extra kosten in rekening brengt, zal dat expliciet worden vermeld op de factuur. De Afnemer is gerechtigd de op de factuur vermelde 3% extra kosten in mindering te brengen, indien betaling van de factuur binnen 30 dagen plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in artikellid 4.1. 
4.5 Leverancier behoudt zich het recht voor om bij leveringen die een waarde vertegenwoordigen van minder dan  200,00 exclusief BTW, een door Leverancier vast te stellen bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen. 
4.6. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Afnemer, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim en is hij vanaf die datum de Nederlandse wettelijke rente verschuldigd. 
4.7. Is Afnemer in verzuim of schiet hij op een andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, dan komen alle redelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Leverancier ter verkrijging van voldoening volledig voor rekening van Afnemer. 
4.8. Leverancier is te allen tijde bevoegd alvorens (verder) te presteren, afdoende zekerheidsstelling dan wel gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van Afnemer te eisen.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. De door Leverancier geleverde producten blijven het eigendom van Leverancier tot het moment dat al het aan Leverancier verschuldigde terzake van de geleverde en nog te leveren producten, met inbegrip van rente en kosten, is voldaan. 
5.2. Afnemer is tot dat tijdstip slechts gerechtigd de producten te vervreemden of te verwerken, indien dit tot de normale uitoefening van zijn bedrijf behoort. 
5.3. Na verwerking van de producten wordt Leverancier (mede-)eigenaar van de daaruit gevormde of mede daaruit gevormde zaken en zal Afnemer deze zaken automatisch gaan houden voor Leverancier. 
5.4. Indien Leverancier, niettegenstaande het bepaalde in artikellid 5.3, niet de (mede-)eigendom van de door Afnemer gevormde zaken verkrijgt, zal Afnemer op eerste verzoek van Leverancier alle vereiste medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht (in voorkomende gevallen mede toekomend aan andere rechthebbenden) op de betreffende zaken ten behoeve van Leverancier. 
5.5. Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Leverancier of Leverancier goede grond geeft te vrezen dat Afnemer in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is Leverancier bevoegd de door hem geleverde producten terug te nemen. Enig retentierecht op die producten komt Afnemer niet toe. 
5.6. Afnemer is verplicht de geleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Leverancier op te slaan. Afnemer is tevens verplicht de geleverde producten te verzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal. Eventuele aanspraken van Afnemer uit hoofde van deze verzekeringen zullen op eerste verzoek van Leverancier door Afnemer aan Leverancier worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Leverancier jegens Afnemer. 
5.7. Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op Afnemer is overgegaan, zal deze de producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. 
5.8. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht Leverancier hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. 
5.9. Afnemer verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Leverancier ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde producten zal treffen.

6. Reclames

6.1. Afnemer dient de producten bij ontvangst te controleren op gebreken en tekortkomingen. Zichtbare gebreken of tekortkomingen dienen binnen 8 dagen na ontvangst door Afnemer bij Leverancier schriftelijk te worden gemeld onder vermelding van de aard van de gebreken of tekortkomingen. Niet-zichtbare gebreken of tekortkomingen dienen binnen 8 dagen na ontdekking, dan wel binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs hadden behoren te worden ontdekt door Afnemer bij Leverancier schriftelijk te worden gemeld onder vermelding van de gebreken of tekortkomingen. 
6.2. Beantwoorden de producten niet aan de overeenkomst, dan is Leverancier te zijner keuze slechts gehouden de desbetreffende producten te vervangen of te herstellen. 
6.3. Iedere aanspraak wegens het niet voldoen van de producten aan de overeenkomst vervalt bij niet tijdige melding, doch bij niet-zichtbare gebreken uiterlijk 2 maanden na de ontvangst door Afnemer van de producten. 
6.4. Iedere aanspraak wegens het niet voldoen van de producten aan de overeenkomst vervalt, indien de geleverde producten zijn verwerkt, omgepakt, of op enige andere wijze de oorspronkelijke staat van de producten is gewijzigd. 
6.5. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Leverancier worden geretourneerd. 
6.6. Ook indien Afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling van de geleverde producten en de nakoming van zijn overige verplichtingen bestaan.

7. Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhinderen of ernstig bemoeilijken en die niet aan partijen zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: brand, extreme weersomstandigheden, bedrijfsblokkades, stakingen en uitsluitingen, storing in de aanvoer of voorziening van producten of diensten die in verband met de door Leverancier te leveren prestaties van belang zijn, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerbepalingen en transportbelemmeringen. 
7.2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
7.3. Partijen hebben ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de overmacht intreedt op een tijdstip dat een partij een bepaalde verplichting reeds had moeten nakomen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade van Afnemer die het gevolg is van het niet of niet-tijdig leveren van producten. 
8.2. Naast de verplichting tot nakoming van het bepaalde in artikel 6, is Leverancier slechts aansprakelijk voor schade van Afnemer die het directe gevolg is van gebreken of tekortkomingen aan de geleverde producten tot een maximum van het met de desbetreffende producten corresponderende factuurbedrag. 
8.3. Leverancier is echter nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie, winstderving en aansprakelijkheid jegens derden. 
8.4. De in dit artikel 8 bedoelde beperking van aansprakelijkheid geldt mutatis mutandis ten aanzien van eventueel door Leverancier aan Afnemer geleverde diensten. 
8.5. De in dit artikel 8 bedoelde beperking van aansprakelijkheid geldt ook, indien Leverancier uit andere hoofde dan uit overeenkomst door Afnemer aansprakelijk wordt gesteld. 
8.6. De in dit artikel 8 bedoelde beperking van aansprakelijkheid geldt niet ter zake van opzet en grove schuld van bestuurders en leidinggevende ondergeschikten van Leverancier.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Iedere rechtsverhouding tussen Leverancier en Afnemer wordt beheerst door het Nederlands recht. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing. De bepalingen van enige andere internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, zijn evenmin van toepassing. 
9.2. Alle geschillen die behoren tot de absolute competentie van de rechtbanken, zullen uitsluitend door de rechtbank te Haarlem worden beslecht. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34053476.